Úvodní strana
Předmluva
Co jsou střední Čechy?
   Krajina pro znalce
   Hranice středních Čech
   Postavení a role středních Čech
   Zajímavé údaje
   Shrňme si to
Historie poznání
   Počátky přírodovědného poznání
   Významná přírodovědná díla
   Vývoj po roce 1945
   Shrňme si to
Geologická stavba
   Geologie krajiny
   Proterozoikum a paleozoikum
   Druhohory, třetihory a čtvrtohory
   Přehled geologických období
   Shrňme si to
Reliéf
   Krajina jako mozaika mnoha procesů
   Dědictví druhohor a třetihor
   Tvář středních Čech – dílo čtvrtohor
   Shrňme si to
Půdy
   Vznik a vývoj půd
   Půdní typy
   Rozmanitost půd (pedodiverzita)
   Ekofenomény a půdy
   Shrňme si to
Vodstvo
   Základní hydrologické údaje
   Labe a jeho přítoky
   Vltava
   Sázava a Berounka
   Shrňme si to
Podnebí
   Klimatické oblasti
   Srážkové poměry
   Rozmanitost podnebí
   Shrňme si to
Květena a vegetace
   Bohatství středočeské flóry
   Geografické prvky květeny
   Lesy
   Společenstva bezlesí
   Shrňme si to
Lesy
   Vývoj lesního hospodářství
   Lesní oblasti
   Současný stav lesů
   Shrňme si to
Zvířena
   Bezobratlí
   Obratlovci
   Shrňme si to
Biogeografie
   Biozóny středních Čech
   Ekologické fenomény
   Shrňme si to
Pravěk a raný středověk
   Doba kamenná
   Doba bronzová a železná
   Raný středověk
   Přehled osídlení středních Čech
   Změny od konce středověku
   Shrňme si to
Krajina jako přírodní a kulturní fenomén
   Vývoj krajinných typů
   Rozvoj měst a sídel
   Shrňme si to
Krajina jako inspirace uměleckého díla
   Archetyp české krajiny
   Malíři 19. století
   Umělci 20. století
   Shrňme si to
Těžba nerostných surovin
   Druhy nerostných surovin
   Z historie českého hornictví
   Těžba nerudních surovin
   Shrňme si to
Krajinné plánování
   Současný konzum krajiny
   Ochrana a rehabilitace krajiny
   Shrňme si to
Postavení středních Čech v rámci České republiky
   Hodnoty středočeské přírody a krajiny
   Shrňme si to
Středočeská krajina a její genius loci
   Co je genius loci?
   Putování krajinou
   Chráněná území
   Shrňme si to
Výběr literatury
O knize a aplikaci


Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR