Přírodovědecká a archeologická literatura
.
Pohled z vrchu Kopeč na rovinu severně od Prahy, na obzoru Říp a Dřínovský vrch.
(foto P. Mudra)
 • Balatka, B., Loučková, J., Sládek, J. (1964): Vývoj pískovcového reliéfu České tabule na příkladu Polomených hor. – Rozpravy ČSAV, řada mat.-přír. věd, 79 (5): 1–40, Praha.
 • Balatka, B., Sládek, J. (1981): Geomorfologie Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko a přilehlého území. – Bohemia centralis, 10: 7–53, Praha.
 • Benešová, L., Pivničková, M., Pivnička, K., Růžičková, J., Tonika, J. (1993): Předběžná ekologická studie malých vodních toků v CHKO Český kras a Křivoklátsko. – Bohemia centralis, 22: 7–34, Praha.
 • Beran, L. (1995): Měkkýši nivy Labe mezi Poděbrady a Kolínem. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 9: 3–38, Roztoky.
 • Beran, L. (1996): Významné lokality ohrožených druhů vodních měkkýšů. – In: Mokřady ČR, s. 109, Praha.
 • Blažková, D. (1993): Vegetace polabských nivních luk území Kelštice u Mělníka. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 7: 35–64, Roztoky.
 • Blažková, D. (1996): Aluviální louky řeky Berounky. – Sborník Příroda, 4: 125–129, Praha.
 • Böswartová, J. (1984): Příspěvek ke květeně středního Povltaví. – Bohemia centralis, 13: 83–134, Praha.
 • Buchar, J. (1970): Příspěvky k arachnofauně Čech II. (Polabí). – Bohemia centralis, 2: 43–58.
 • Bureš, L. (1976): Geobotanické aspekty biologického plánování krajiny v chráněných krajinných oblastech. – Bohemia centralis, 5: 7–51, Praha.
 • Čech, P. (1990): Ptactvo chráněné krajinné oblasti Blaník. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 30–1 (1989): 13–43.
 • Čech, S., Klein, V., Kříž, J., Valečka, J. (1980): Revision of the Upper Cretaceous stratigraphy of the Bohemian cretaceous Basin. – Věstník Ústředního ústavu geologického, 55 (5): 277–296, Praha.
 • Čech, V., Vajner, V. (1972): Geologické poměry Benešovska a Vlašimska. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 13: 25–29, Benešov.
 • Čelakovský, L. (1870): Květena okolí Pražského. – Živa, 4: 1–164, Praha.
 • Domin, K. (1903): Brdy. Studie fytogeografická. – Knihovna České zeměvědné společnosti, 2: 1–84, mapa, Praha.
 • Domin, K. (1924): Květena strání křídového útvaru u Veltrus. – Časopis Národního muzea, řada přírodovědná, 98: 1–7, Praha.
 • Domin, K. (1942): Prodromus květeny mšenské. – Acta botanica bohemica, 13 (1941): 1–236, Praha.
 • Domin, K. (1943): Vegetační obrazy z povodí Litavky od Zdic na Příbramsku. – Rozpravy 2. třídy České akademie, 53/22: 1–42, Praha.
 • Durdík, T. (2000): Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha.
 • Dvořák, F. (1936): Pravěk Kolínska a Kouřimska. 147 s.
 • Fiala, F. (1977): Proterozoický vulkanismus barrandienu a problematika spilitů. – Sborník geologických věd, Geologie, 30: 248 s., Praha.
 • Frič, A. (1870): Studie v oboru křídového útvaru v Čechách. II. Paleontologické bádání v jednotlivých vrstevních pásmech českého útvaru křídového. Perucké vrstvy. Korycanské vrstvy. – Archiv pro přírodovědný prozkum Čech, I. díl: 163–217, Praha.
 • Fridrich, J., Sklenář, K. (1976): Die paläolithische und mesolithische Höhlenbesiedlung des Böhmischen Karstes. – Fontes Archaeologici Pragenses, 16: 1–122, Pragae.
 • Hanel, L. (1994): Fauna Podblanicka. – Příloha Muzejních listů č. 2, nestr., Benešov.
 • Hanel, L. (1999): Vážky Podblanicka. Edice Přírodou Podblanicka. ČSOP Vlašim, Muzeum okresu Benešov, 96 s.
 • Hanel, L., Pešout, P. (1988): Ekologické poznámky k mihuli potoční Štěpánovského potoka. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 29: 63–74, Benešov.
 • Hlaváček, R. (1993): Příspěvek k poznání flóry a vegetace PR Vymyšlenská pěšina. – Bohemia centralis, 22: 149–175, Praha.
 • Hlaváček, R. (1995): Příspěvek k poznání flóry a vegetace NPR Drbákov-Albertovy skály. – Bohemia centralis, 24: 27–74, Praha.
 • Hlaváček, R., Pecháčková, S., Sofron, J., Šandová, M. (1998): Předběžný pohled na květenu Brd z hlediska současného průzkumu. – Příroda Brd a perspektivy její ochrany, 85–92, Příbram.
 • Holub, O. (1988): Ohrožené motýlí druhy na Podblanicku. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 29: 35–40, Benešov.
 • Hořice, A. (1925–1929): Třiatřicetiletá ornithologická pozorování na Mnichovohradišstku. – Od Ještědu k Troskám, 4: 22–24, 60–65, 101–106, 129–133, 200–203, 5: 13–16, 149–150, 233–235, 6: 17–21, 103–107, 152–153, 7: 115–118,  152-156, 199–204, Mladá Boleslav.
 • Houda, J. (1964): Dnešní lokality a stav kýchavice černé (Veratrum nigrum L.) ve Džbánu. – Ochrana přírody, 19: 143–145, Praha.
 • Hromas, J., Kučera, B. (1974): Geomorfologie a krasové jevy Českého krasu. – Bohemia centralis, 3: 41–57, Praha.
 • Hrouda, L., Mandák B., Hadinec J. [eds.] (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka. Výsledky 33. floristického kurzu České botanické společnosti v Mělníku. – Příroda, 7: 7–109, Praha.
 • Hrouda, L., Skalický, V. (red.) (1988): Floristický materiál ke květeně Příbramska I. – Vlastivědný sborník Podbrdska, 1984/27: 115–195, Příbram.
 • Hroudová, Z., Prach, K. (1994): Dlouhodobé změny reliktního stepního porostu v Českém krasu. – Příroda, 1: 63–72, Praha.
 • Husák, Š., Rydlo, J. (1985): Materiály k vodní a mokřadní vegetaci středního Polabí a Kokořínska. – Bohemia centralis, 14: 41–107, Praha.
 • Husáková J., Pivničková M., Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. – Bohemia centralis, 17: 39–118, Praha.
 • Husáková, J. (1996): Černavy středního Polabí: poznámky k současnému stavu a vývoji. – Příroda, 4: 119–123, Praha.
 • Chlupáč, I. (1968): Brief outline of the geo­logy of Prague and its vicinity within the Barrandien. – Věstník ÚÚG, 43 (4): 295–302, Praha.
 • Chlupáč, I. (1988): Geologické zajímavosti pražského okolí. 252 s., Academia, Praha.
 • Chlupáč, I. (1999): Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí. Academia, Praha.
 • Jaroš, V. (1980): Rostlinná společenstva vápenců ratajské zóny a středního Posázaví. – Preslia, 52: 71–95, Praha.
 • Jeník, J., Slavíková, J. (1964): Střední Vltava a její přehrady z hlediska geobotanického. – In: Vegetační problémy budování vodních děl, s. 67–100, NČSAV, Praha.
 • Klaudisová, A. (1993): Floristické poměry navrhovaného chráněného území Kelštice u Mělníka. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 7: 65–78, Roztoky.
 • Klaudisová, A. (1996): Ekobiologická studie sinokvětu srpovitého (Jurinea cyanoides [L.] Reichenb.). – Příroda, 6: 69–93, Praha.
 • Klaudisová, A. (1996): Příspěvek k psamofilní flóře Mělnicka a Roudnicka. – Příroda, 7: 121–124, Praha.
 • Klein, V. (1965): Stratigrafie a litologie svrchní křídy v opěrné linii Mělník – Ještěd a v jejím širším okolí. – Sborník geologických věd, geologie, 9: 23–30, Praha.
 • Klein, V. (1966a): Stratigrafie a litologie svrchní křídy mezi Jizerou a Labem. – Sborník geologických věd, geologie, 11, 49–76. Praha.
 • Klika, J. (1941): Rostlinnosociologická studie křivoklátských lesů. – Věstník Královské české společnosti nauk, 1941/3: 1–46, Praha.
 • Klika, J. (1942): Výzkum ochranné oblasti Velké hory u Karlštejna. – Sborník čes. Akad. techn., 16: 497–505.
 • Klika, J. (1959): Fytocenologické poměry polesí Dřevíč a Žlubinec na Křivoklátsku. – Acta Universitates Carolinae, Biologica, 1959(1958)/2: 215–266, Praha.
 • Knížetová, L. (1975): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Týřov. – Bohemia centralis, 4: 151–162, Praha.
 • Knížetová, L., Pecina, P., Pivničková, M. (1987): Prověrka maloplošných chráněných území a jejich návrhů ve Středočeském kraji v letech 1982–85. – Bohemia centralis, 16: 7–262, Praha.
 • Kolbek, J. et al. (1997): Potenciální přirozená vegetace Biosférické rezervace Křivoklátsko. 234 s., Academia Praha.
 • Kolbek, J. et al. (1999): Vegetace Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko I. Vývoj krajiny a vegetace, vodní, pobřežní a luční společenstva. 232 s., Praha.
 • Kolbek, J. et al. (2001): Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko 2. Rozbor a syntéza. Ed. Botanický ústav AV ČR, 132 s., Praha.
 • Kolbek, J., Brabec, E. (1998): Rozšíření zvláště chráněných druhů rostlin v CHKO a Biosférické rezervaci Křivoklátsko. – Příroda, 12: 53–98, Praha.
  Kolbek, J., Hroudová, Z., Hrouda, L. (1980): Vegetační poměry vrchu Baba u Křivoklátu. – In: Fytogeografická a fytocenologická problematika středních Čech. – Studie ČSAV, 1: 131–171, Praha.
 • Kolbek, J., Mladý, F., Petříček, V. et al. (1999): Květena Chráněné krajinné oblasti a Biosférické rezervace Křivoklátsko I. Mapy rozšíření cévnatých rostlin. 300 s., Praha.
 • Kolbek, J., Moravec, J. (eds.) (1995): Mapa potenciální přirozené vegetace biosférické rezervace Křivoklátsko. – 12 listů, Botanický ústav AV ČR, Průhonice.
 • Kovařík, V., Pešout, P. (2000): 100 let ochrany přírody a krajiny na Podblanicku. ČSOP Vlašim. In: Edice Přírodou Podblanicka. 179 s.
 • Kovařík, V., Pešout, P., Zelený, V. (1996): Zámecké parky a památné stromy Podblanicka. ČSOP Vlašim, 120 s.
 • Krušek, K., Soldát, M. (1980): Motýlí fauna Karlštejnska. 2. část. – Bohemia centralis, 9: 109–161, Praha.
 • Kříž, J. (1975): Revision of the Lower Silurian stratigraphy in Central Bohemia. – Věstník ÚÚG, 50 (5): 275–283, Praha.
 • Kubíková, J. a kol. (1998): Vegetace a flóra chráněných území v povodí Radotínského potoka. – Natura pragensis, 14 (1997): 5–66, Praha.
 • Kubíková, J., Molíková, M. (1980): Vegetace a květena Tichého údolí, Roztockého háje a Sedleckých skal na severozápadním okraji Prahy. – Bohemia centralis, 10: 129–206, Praha.
 • Kubíková, J., Rusek, J. (1976): Development of xerothermic rendzinas. A study in ecology and soil microstructure. – Rozpravy ČSAV, řada mat.-přír. věd,         86 (6): 1–78 s., Praha.
 • Kučera, T., Špryňar, P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu. – Příroda,
  7: 181–235 et 10: 200–201, Praha [errata 1997].
 • Kučera,T., Mannová, V. (1998): Srovnávací studie křivoklátských pleší. – Sborník Západočeského muzea v Plzni, příroda, 97: 1–48. Plzeň.
 • Laňka, V. (1981): Fauna obojživelníků a plazů CHKO Křivoklátsko. – Sborník referátů z konference „Funkce lesních rezervací“: 134–138, ed. ČVTS, Plzeň.
 • Lorenc, J., Pecina, P. (1989): Avifauna CHPV Záplavy. – Bohemia centralis,
  18: 201–273, Praha.
 • Ložek, V. (1974): Měkkýši Českého krasu z hlediska ochrany přírody. – Bohemia centralis, 3: 163–174, Praha.
 • Ložek, V. (1974): Příroda Českého krasu v nejmladší geologické minulosti. – Bohemia centralis, 3: 175–194, Praha.
 • Ložek, V. (1975): Přehled měkkýšů Křivoklátska. – Bohemia centralis, 4: 104–131, Praha.
 • Ložek, V. (1992): Síť opěrných profilů k vývoji krajiny Českého krasu. – Bohemia centralis, 21: 47–67, Praha.
 • Ložek, V. (1998): Biogeografické členění brdské oblasti na podkladě měkkýšů. – Příroda Brd a perspektivy její ochrany, s. 116–119, Příbram.
 • Ložek, V., Skalický, V. (1983): Hrady očima přírodovědce. – Památky a příroda,
  6: 361–369, Praha.
 • Maličký, J. (1956): Hradiště na Otmíčské hoře. – Archeologické rozhledy, 8: 799–804, 817–818, 821–822.
 • Martinek, V. (1989): Rozšíření některých méně známých dvoukřídlých (Diptera – Acalyptrata) ve středních Čechách. – Bohemia centralis, 18: 161–188, Praha.
 • Martinovský, J. O. (1969): Minická skála na Kralupsku – význačná lokalita stepní květeny. – Ochrana přírody, 25. app. Ochranářský průzkum, č. 5: 21–22, Praha.
 • Martinovský, J. O. (1977): Státní přírodní rezervace Kopeč a její význam v rámci vývoje xerothermní vegetace české pánve. – Bohemia centralis, 6: 197–221, Praha.
 • Martinovský, J.O. (1969): Česnek tuhý (Allium strictum Schrad.) památná rostlina naší květeny. – Severočeskou přírodou, 1: 1–35, Ústí n.L.
 • Martinovský, J.O. (1971): Problematika středoevropské stepi. – Severočeskou přírodou, 2: 43–107, Litoměřice.
 • Matoušek, V. (1988): Využívání jeskyní v Českém krasu od mladší doby kamenné. – Český kras, 1988: 17–32, Beroun.
 • Mikyška, R. (1943): O lesních reservacích v třemšínské skupině Brd. – Krása našeho domova, 35: 55–62, Praha.
 • Mladý, F. (1983): Fytogeografické zákonitosti květeny a vegetace Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. – Bohemia centralis, 12: 35–90, Praha.
 • Mladý, F., Kolbek, J. (1985): Skupiny druhů pro ochranářskou a chorologickou indikaci v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a ve zbývající části okresu Rakovník. – Bohemia centralis, 14: 161–179, Praha.
 • Molíková, M. (1978): Příspěvek k botanické charakteristice chráněných území Benešovska. – Bohemia centralis, 7: 71–82, Praha.
 • Moravec, J. (Ed.) (1994): Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum, Praha, 133 s.
 • Mráz, K. (1963): Lesy při soutoku Sázavy a Vltavy. – Práce Výzkumného ústavu lesnického, 26: 137–184, Praha.
 • Němcová, L. (1996): Mechorosty Libického luhu. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 10: 59–67, Roztoky u Prahy.
 • Němec, J. (1979): Síť chráněných území Středočeského kraje z hlediska geologických věd. – Bohemia centralis, 8: 7–63, Praha.
 • Němec, J. (ed.)(1998): Příroda Brd a perspektivy její ochrany. Příbram.
  Neuhäuslová, Z. a kol. (1998): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky. Textová část. Academia, Praha.
 • Novák, A., Tlapák, J. (1971): Druhová skladba lesů na Kokořínsku podle dochovaných historických pramenů. – Lesnictví, 17(8): 767–782, Praha.
 • Novák, A., Tlapák, J. (1974): Historie lesů v CHKO Český kras. – Bohemia centralis,
  3: 9–40, Praha.
 • Novák, A., Tlapák, J. (1975): Vývoj lesa a lesního hospodářství na Křivoklátsku. – Bohemia centralis, 4: 3–51, Praha.
 • Novotný, Č. (1971–1972): Květena Mladoboleslavska.– Labores musei in Benátky n. Jiz., 7(1971): 1–155, 8 (1972): 156–325, Benátky n. Jiz.
 • Pecina, P. et Pivničková (1972): Příspěvek k poznání současného stavu květeny a zvířeny státní přírodní rezervace Polabská černava. – Ochrana přírody, 27: 181–184, Praha.
 • Pešout, P. (1996): Vodní a pobřežní vegetace Vlašimska. – Bohemia centralis,
  25: 5–126, Praha.
 • Pešout, P. (1998): Poslední prales v Posázaví – národní přírodní rezervace „Ve Studeném“. – Sázavsko, 5: 82–87, Benešov.
 • Pešout, P., Hanel, L. (1995, 1997, 1998, 2000): Chráněná území okresu Benešov (část II, III, IV, V). – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 35: 7–18, 37: 87–98, 38: 23–35, 39, Benešov.
 • Petříček, V. (1970): Státní přírodní rezervace „Vrch Baba u Kosmonos“ – 20 let jejího trvání. – Ochrana přírody, 25, App. Ochr.Průzkum, 3: 14–16, Praha.
 • Petříček, V. (1975): Vegetační průzkum chráněného naleziště Báň. – Československá ochrana přírody, 15: 153–161, Bratislava.
 • Petříček, V (1986): Květena údolí Jizery u Dražic n. J. – Boleslavica,
  2 (1985): 176–187, Mladá Boleslav.
 • Petříček, V. (1990): Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Žehuňský rybník v Polabí. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 4: 91–106, Roztoky.
 • Petříček, V., Kolbek, J. (1984): Floristická studie povodí říčky Bělé ve středním Pojizeří. – Bohemia centralis, 13: 21–81, Praha.
 • Pivničková, M. (1973): Příspěvek ke studiu vegetačních gradientů a hranic v xerothermních společenstvech středních Čech. – Preslia, 45: 165–182, Praha.
 • Pivničková, M. (1981): Státní přírodní rezervace Úpor – současný stav vegetace a její ovlivnění změnou vodního režimu. – Bohemia centralis, 10: 105–128, Praha.
 • Pivničková, M., Pecina, P. (1980): Příspěvek k autoekologii kandíku psího zubu v SPR Medník. – Ochrana prírody, 1: 205–229, Bratislava.
 • Podhorský, V., Váňa, F. (1967): Ptáci rezervace Podhrázský rybník. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 8: 28–31, Benešov.
 • Podhorský, V., Váňa, F. (1972): Změny v avifauně Benešovska v posledních třiceti letech. – Sborník vlastivědných prací z Podblanicka, 13: 30–41, Benešov.
 • Podpěra, J. (1938): Poznámky ku geobotanickému výzkumu květeny na středním Pojizeří. – Pamětní spis: 250 let gymnasia (1688–1938), s. 99–123, Mladá Boleslav.
 • Radoměrský, P. (1966): Blaník a Louňovice p. Blaníkem. Historicko–archeologický přehled. Benešov.
 • Rivola, M. (1982): Vegetace středočeských pěnovců. – Preslia, 54: 329–339, Praha.
  Roubal, J. (1969): Entomologický výzkum Příbramska. – Vlastivědný sborník Podbrdska, 3: 156–187, Příbram.
 • Rus, I. (1994): Zoogeografické rozšíření obojživelníků na okrese Kolín. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 2: 131–150, Kolín.
 • Rus, I. (1996): Zoogeografické rozšíření plazů na okrese Kolín. – Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná, 4: 107–114, Kolín.
 • Rydlo, J. (1987): Vodní flóra a vegetace Pšovky. – Sborník severočeského muzea, přírodní vědy, 16: 97–125, Liberec.
 • Rydlo, J. (1989): Příspěvek k poznání vodních makrofyt Dolní Vltavy. – Muzeum a současnost, 3: 51–74, Roztoky.
 • Rydlo, J. (1993): Zanikající mokřady v Polabí 2. Libický luh. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 7: 91–208, Roztoky.
 • Rydlo, J. (2000): Vodní makrofyta Českého krasu. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 14: 116–146, Praha.
 • Řezáč, M. (2001): Nové údaje o některých pozoruhodných pavoucích (Araneae) z České republiky. – Muzeum a současnost, ser. natur., 15: 8–18, Roztoky.
 • Sádlo J. (1996): Náčrt vegetace CHKO Kokořínsko. – Příroda, Praha, 7: 143–168, Praha.
  Samek, V. (1961): Z minulosti brdských lesů. – Historický vývoj lesů a hospodářských poměrů v Brdech. – Práce Výzkumných lesnických ústavů ČSSR, 23: 229–277, Praha.
 • Samek, V., Plíva, K. (1957): Rozšíření smrku a fytocenologická charakteristika smíšených smrčin v Brdech. – Vědecké práce Výzkumného ústavu lesa a myslivosti ČSAV, 1957: 93–102, Praha.
 • Skalický, V., Hrouda, L. [ed.] (1981): Materiály ke květeně Černokostelecka a širšího přilehlého území, 435 s. Vysoká škola zemědělská, Praha.
 • Skalický, V., Jeník, J. (1974): Květena a vegetační poměry Českého krasu z hlediska ochrany přírody. – Bohemia centralis, 3: 101–140, Praha.
 • Skalický, V., Skalická, A. (1975): Příspěvek ke květeně diabasů na východním okraji Křivoklátska. – Bohemia centralis, 4: 132–140, Praha.
 • Sklenář, K.(1982): Pravěké nálezy na Mělnicku a Kralupsku I–II. Archeologický místopis okresu Mělník v pravěku a rané době dějinné. Mělník.
 • Skoupý, V. (1986): Střevlíkovití (Coleoptera, Carabidae) okresu Kladno.– Bohemia centralis, 15: 113–134, Praha.
 • Slavík, B. (1980): Příspěvek k fytogeografické charakteristice Středočeského kraje. – Studie ČSAV, 1: 45–107, Praha.
 • Slavík, B. (1985): Rozšíření cévnatých rostlin ve Středočeském kraji I. – Zprávy Čs. botanické společnosti, 20: 33–44, Praha.
 • Slavík, B. (1986): Fytokartografické syntézy ČSR 1. BÚ ČSAV, 200 s., Průhonice.
 • Slavík, B. (1998): Phytocartographical syntheses of Czech Republic. 3. Praha.

Pohled z vrchu Kopeč na rovinu severně od PrahyCopyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR