Obratlovci
Ťuhýk
.
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) číhá na kořist na křovinách v zemědělské krajině.
(foto J. Macháček)


Vrápenec
.
Vrápenec velký je nápadný zvláště velkými ušními boltci.
(foto M. Anděra)

Obratlovci patří k nejznámějším živočichům. Jsou dostatečně velcí, přesto mnozí obtížně pozorovatelní. Ryby žijí ve vodě, někteří savci se projevují převážně v noci, žijí v podzemních norách a podobně. Pokud jde o ryby, pak u nás nastaly veliké změny v jejich přítomnosti především v důsledku výstavby vodních nádrží. Během minulého století proto ustal tah lososů i úhořů. Larvy úhořů (monte) jsou po odlovu v ústích řek do moře uměle vysazovány do horních toků řek. Naopak výstavba přehrad na středním toku Vltavy ochladila vodu nad ústím Berounky do té míry, že tam vzniklo pstruhové pásmo, kde se kromě vysazovaných ryb objevila i vranka obecná. Z plazů je pro Středočeský kraj charakteristický výskyt naší největší ještěrky — ještěrky zelené.

Ještěrka zelená

.
Ještěrka zelená (Lacerta viridis) obývá v Čechách především stráně nad střední Vltavou a nad Berounkou.
(foto M. Anděra)
Sysel
.
Sysel (Citellus citellus) je obyvatelem suchých strání.
(foto J. Rys)


Strnad
.
Strnad obecný (Emberiza citrinella) na hnízdě.
(foto P. Macháček)

Zvláště pozoruhodná je ptačí fauna. Marně bychom však hledali nějaký výhradně středočeský druh. Nejblíže k tomu má zřejmě jeřáb popelavý, který dlouhodobě zahnízdil v krajině pod Bezdězem. Jinak lze předpokládat, že v širším okolí většiny obcí Středočeského kraje bychom bez nesnází napočítali okolo stovky ptačích druhů a díky všeobecnému vysokému standardu české přírody by mezi nimi na vhodných místech byly nalezeny i poměrně vzácné druhy, jako je holub doupňák ve starých bukových porostech, luňák červený v lesích v rybničnaté krajině a podle charakteru místních přírodních poměrů též lelek lesní, ledňáček říční, krkavec velký, konipas luční a mnoho dalších.

Výr velký
.
Výr velký (Bubo bubo) hnízdí zejména na skalnatých stráních.
(foto P. Macháček)

.
Muflon (Ovis musimon) patří k úspěšně introdukovaným živočichům naší fauny.
(foto B. Prokůpek)
Péče o výskyt velkých savců u nás překračuje rámec obvyklý v západní Evropě. Je to mimo jiné zásluha vědeckého přístupu k myslivosti, jehož nositelem byl u nás univerzitní profesor J. Komárek. Lovná zvěř chovaná v oborách Středočeského kraje zahrnuje především daňky a muflony (již v dřívějších dobách úspěšně introdukované z oblasti Mediteránu), ale i jeleny. Pozoruhodným jevem naší fauny jsou vysoké stavy prasete divokého, které se u nás v první polovině minulého století nevyskytovalo. Naproti tomu největší zdejší šelma liška obecná je pro místní lidskou populaci nebezpečná kvůli možnému přenosu vztekliny.

Muflon

Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR