Společenstva bezlesí
Prstnatec májový
.
Prstnatec májový se uchovává na pravidelně kosených vlhčích loukách.
(foto V. Žák)


I plevele
.
I plevele mohou být krásné jako tento hlaváček letní na poli na Kladensku.
(foto J. Manych)
V krajině středních Čech je vedle lesů velká skupina nelesních společenstev, ve kterých se soustřeďuje druhové bohatství světlomilných druhů rostlin a živočichů. Jsou to například porosty na skalách a sutích v údolích řek, jejichž rozdílná expozice na jižních svazích umožňuje existenci submediteránních druhů a na svazích severních druhů dealpinských. Na vápencích Českého krasu, na spraších na Slánsku a na opukách v Polabí se vyvinuly teplomilné trávníky s řadou pontických stepních druhů, jako jsou kostřavy a kavyly. Zvláštní vegetaci mají váté písky v Polabí, které jsou dnes již většinou stabilizované výsadbou akátu a borovice. Přesto na malých plochách hostí typické trávy, jako je paličkovec šedavý nebo smělek sivý. V Polabí na hlubokých organických půdách byly dříve též hojné trvale vlhké slatiny a slatinné louky. Ty byly odvodněny a přeměněny na úrodná pole. Nyní jsou zachovány již jen v malých zbytcích na Mělnicku nebo u Lysé nad Labem. Jsou to místa výskytu vzácných sítin a ostřic a některých vstavačovitých.

Dnes jsou již vzácností i dříve běžné kulturní louky v údolích potoků a na vlhčích místech podél řek s psárkou, bojínkem, kostřavami a lipnicemi a s ozdobnými blatouchy, zvonky, pryskyřníky a kopretinami. Po změně hospodaření a způsobu chovu dobytka, kdy se seno stalo nepotřebným, byly zanedbávány: buď byly kulturní louky rozorány, nebo spontánně zarostly vrbami a olšemi.

Dosti hojná je dosud vegetace proudících i stojatých vod a jejich pobřeží. Jde o vegetaci velice přizpůsobivou a proměnlivou. Dobře vyvinutá je na polabských tůních a na soustavách rybníků na Cidlině, na Rakovnicku, Jesenicku a na Vlašimsku. Pro severní Mladoboleslavsko a Kokořínsko je typická mokřadní vegetace, která je v údolích zaříznutých vodních toků podél říčky Bělé reprezentována reliktní popelivkou sibiřskou.
Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR