Zajímavé údaje
  A nakonec několik možná nezáživných, ale přitom významných údajů:
Český kras.
Český kras představuje v rámci celých Čech ostrov zvláštní osobité krajiny, který se svým rázem vymyká běžným českým poměrům.
(foto P. Mudra)
  • Výškové rozpětí středočeské oblasti je dáno nadmořskou výškou nejnižšího místa na Labi u Horních Počápel (153 m) a nejvyššího bodu na vrcholu Vysokého Toku v Brdech (865 m). Brdy jsou jediným horským celkem v nitru Čech, který je výškově srovnatelný s pohraničním horstvem.

  • Český kras je jediné území v Čechách, kde se plně projevuje krasový fenomén. Nachází se zde téměř 600 jeskyní o celkové délce asi 15—20 km chodeb. Najdeme zde jediné naše chráněné území, které má celosvětový význam — návrší Klonk u Suchomast, jež je mezinárodním stratotypem hranice mezi silurem a devonem.

  • Lesy Křivoklátska a Brd představují největší souvislý lesní komplex vnitřních Čech a v případě Křivoklátska vůbec nejzachovalejší a druhově nejbohatší velkoplošný lesní porost celé České republiky ve výškovém stupni pahorkatin až nižších vrchovin.

  • Hluboká říční a potoční údolí obnažila na mnoha místech horniny nejrůznějšího složení, a vznikly tak minerálně i mikroklimaticky rozdílné biotopy osídlené reliktními světlomilnými nelesními společenstvy rostlin i drobných živočichů.

  • Střední Čechy sehrály klíčovou roli při utváření řady pravěkých kultur (Únětice, Řivnáč), etnogenezi Keltů i vzniku slovanských Čech a dalších fenoménů, jako je například české baroko.

  • Brdské pohoří budované velmi chudými křemenci a křemitými slepenci představuje rozsáhlou plochu, která zůstala od pravěku trvale zalesněna a kde nevznikla žádná větší sídla. Odolné brdské horniny rovněž konzervují velmi starý, snad ještě svrchnokřídový reliéf.

  • Niva středočeského Labe představuje nejúplněji rozvinutý nivní ekosystém v rámci Čech s dosud největší plochou lužních hájů.

  • Střední Čechy jsou zároveň nejvíc urbanizovaným a industrializovaným celkem České republiky, ve kterém člověk nejhlouběji zasáhl do krajiny. Je tu největší počet chat, a to zejména v kdysi nejkrásnějších částech říčních údolí; vltavská kaskáda je největší souvislou soustavou přehradních nádrží; leží zde nejméně 80 ložisek zlata, železa, stříbra a uranu včetně nejhlubší, dnes již opuštěné evropské šachty (Příbramské uranové ložisko, hloubka 1 838 m).
Copyright © 2003 Středočeský kraj, stránky využívají publikační systém Apollo

Licence Creative Commons
Střední Čechy: příroda, člověk, krajina, jehož autorem je Vojen Ložek, Václav Cílek, Jarmila Kubíková a kol., podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR